Skip to content Skip to navigation

Văn bản ĐHQG

Số văn bản Ngày ký
1535/QĐ-ĐHQG Quy định về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại ĐHQG-HCM 21/11/2022 Tải về
1733/QĐ-ĐHQG Quy định về việc tiếp công dân của Đại học Quốc gia TP.HCM 30/12/2016 Tải về
867/QĐ-ĐHQG Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM 17/08/2016 Tải về
872/ĐHQG-TTPC Về việc triển khai thi hành các văn bản luật đã được thông qua tại kỳ họp 10 Quốc hội khóa XIII 10/05/2016 Tải về
1734/QĐ-ĐHQG Ban hành Nội quy tiếp công dân của Đại học Quốc gia TP.HCM 30/12/2015 Tải về
496/QĐ-ĐHQG Về việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 27/05/2015 Tải về