Skip to content Skip to navigation

Văn bản QPPL

Số văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Tên văn bản Ngày BH Ngày hiệu lực
387/QĐ-ĐHCNTT Quyết định Khác Quy định khảo sát lấy ý kiến CB-GV-NV về điều kiện, môi trường làm việc tại Trường ĐHCNTT 25/06/2021 25/06/2021 Tải về
294/QĐ-ĐHCNTT Quyết định Khác Quy trình tự đánh giá và đánh giá nội bộ cấp CSGD tại Trường ĐH CNTT 22/05/2019 22/05/2019 Tải về
293/QĐ-ĐHCNTT Quyết định Khác Quy trình tự đánh giá cấp CTĐT tại Trường ĐH CNTT 22/05/2019 22/05/2019 Tải về
881/QĐ-ĐHCNTT Khác Quy định Hệ thống ĐBCL nội bộ Trường Đại học CNTT 25/12/2018 25/12/2018 Tải về
766/QLCL-KĐCLGD Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục 20/04/2018 20/04/2018 Tải về
767/QLCL-KĐCLGD Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học 20/04/2018 20/04/2018 Tải về
768/QLCL-KĐCLGD Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học 20/04/2018 20/04/2018 Tải về
769/QLCL-KĐCLGD Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 20/04/2018 20/04/2018 Tải về
1520/QĐ-ĐHQG Quyết định ĐHQG-HCM Quy chế ĐBCL giáo dục đại học tại ĐHQG.HCM 29/12/2017 29/12/2017 Tải về
1521/QĐ-ĐHQG Quyết định ĐHQG-HCM Quy định về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại ĐHQG.HCM 29/12/2017 29/12/2017 Tải về
865/QĐ-ĐHCNTT Quyết định Khác Quy định tạm thời về khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ CB-GV-NV về điều kiện, môi trường làm việc tại Trường 08/12/2017 08/12/2017 Tải về
12/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 19/05/2017 19/05/2017 Tải về
1075/KTKĐCLGD-KĐĐH Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo 28/06/2016 28/06/2016 Tải về
04/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 14/03/2016 14/03/2016 Tải về
07/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL Quyết định Khác Quy định Hệ thống ĐBCL nội bộ của Trường ĐH CNTT (hết hiệu lực) 29/12/2015 29/12/2015 Tải về
01/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL Quyết định Khác Quy định về việc lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp và nhà tuyển dụng 08/05/2015 08/05/2015 Tải về
08/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL Quyết định Khác Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về khóa học 17/12/2013 17/12/2013 Tải về
38/2013/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 29/11/2013 29/11/2013 Tải về