Skip to content Skip to navigation

Văn bản QPPL

Số văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1668/QLCL-KĐCLGD Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục đại học 31/12/2019 31/12/2019 Tải về
766/QLCL-KĐCLGD Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học 20/04/2018 20/04/2018 Tải về
769/QLCL-KĐCLGD Thủ tướng Chính phủ Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và các trình độ của giáo dục đại học 20/04/2018 20/04/2018 Tải về
768/QLCL-KĐCLGD Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học 20/04/2018 20/04/2018 Tải về
767/QLCL-KĐCLGD Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học 20/04/2018 20/04/2018 Tải về
12/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 19/05/2017 19/05/2017 Tải về
1237/KTKĐCLGD-KDĐH Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học 03/08/2016 03/08/2016 Tải về
1076/KTKĐCLGD-KDĐH Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo 28/06/2016 28/06/2016 Tải về
1075/KTKĐCLGD-KDĐH Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo 28/06/2016 28/06/2016 Tải về
1074/KTKĐCLGD-KDĐH Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn dánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 28/06/2016 28/06/2016 Tải về
1075/KTKĐCLGD-KĐĐH Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo 28/06/2016 28/06/2016 Tải về
04/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 14/03/2016 14/03/2016 Tải về
24/2015/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học 23/09/2015 23/09/2015
1480/KTKĐCLGD-KDĐH Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn đánh giá ngoài trường Đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 29/08/2014 29/08/2014 Tải về
06/VBHN-BGDĐT Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học 04/03/2014 04/03/2014 Tải về
38/2013/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 29/11/2013 29/11/2013 Tải về
527/KTKĐCLGD-KDĐH Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học 23/05/2013 23/05/2013 Tải về
462/KTKĐCLGD-KDĐH Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 09/05/2013 09/05/2013 Tải về
62/2012/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 28/12/2012 28/12/2012 Tải về