Skip to content Skip to navigation

Kết quả Kiểm định chất lượng giáo dục

Cấp Cơ sở giáo dục

Thời gian kiểm định Kết quả kiểm định Giấy chứng nhận KĐCL Thời hạn GCN Tổ chức Kiểm định Bản tin
29/10 - 02/11/2016 Đạt (83.6%) PDF icon gcn_kdcl_truong_dh_cntt_dhqghcm.pdf 12/04/2022 TTKĐCLGD-ĐHQG Hà Nội https://www.uit.edu.vn/kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-yeu-cau-song-con-doi-voi-cac-truong-dai-hoc

Cấp Chương trình đào tạo

CTĐT Thời gian kiểm định Kết quả kiểm định Giấy chứng nhận KĐCL Thời hạn GCN Tổ chức Kiểm định Bản tin
Kỹ sư ngành Kỹ thuật Máy tính 06/09 - 10/09/2021 Đạt PDF icon certificate_computer_engineering_2022.pdf 09/10/2026 AUN https://www.uit.edu.vn/khoa-ky-thuat-may-tinh-da-nhan-duoc-giay-chung-nhan-dat-chuan-aunqa
Kỹ sư ngành Kỹ thuật Phần mềm 30/11 - 04/12/2020 Đạt (Adequate as Expected) PDF icon certifire_software_engineering.pdf 03/01/2026 AUN https://www.uit.edu.vn/tong-ket-chuong-trinh-kiem-dinh-chat-luong-chuan-aun-qa-nganh-ky-thuat-phan-mem
Cử nhân ngành Hệ thống Thông tin 15/11 - 17/11/2016 Đạt (4.2) PDF icon chung_nhan_aun-qa_ks_he_thong_thong_tin_dh_cntt.pdf 15/02/2021 AUN https://www.uit.edu.vn/chuong-trinh-cu-nhan-he-thong-thong-tin-duoc-cong-nhan-dat-chuan-chat-luong-cua-mang-luoi-cac-truong-dai-hoc-dong-nam-aun
Cử nhân ngành Khoa học Máy tính 08/01 - 10/01/2019 Đạt (better than adequate) PDF icon gcn_aun_khmt_10.02.2019.pdf 09/02/2024 AUN https://www.uit.edu.vn/chuong-trinh-khoa-hoc-may-tinh-dat-chuan-aun
Kỹ sư ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 23/01 - 25/01/2018 Đạt (4.4) PDF icon chung_nhan_aun-qa_ky_su_ttmmt-dhcntt.pdf 24/02/2023 AUN https://www.uit.edu.vn/chuong-trinh-truyen-thong-mang-may-tinh-duoc-danh-gia-theo-tieu-chuan-aun-qa