Skip to content Skip to navigation

Văn bản nội bộ

Số văn bản Tên văn bản Ngày ký
TTPCĐBCL/TLHD Tài liệu hướng dẫn viết BCTĐG CTĐT theo AUN-QA 4.0 21/11/2023 Chi tiết
969/QĐ-ĐHCNTT Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường ĐHCNTT 25/09/2023 Chi tiết
968/QĐ-ĐHCNTT Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học sắp tốt nghiệp về khóa học tại Trường ĐHCNTT 25/09/2023 Chi tiết
950/QĐ-ĐHCNTT Quy trình tự đánh giá cấp chương trình đào tạo tại Trường ĐHCNTT 20/09/2023 Chi tiết
22/KH-ĐHCNTT Kế hoạch cải tiến chất lượng Trường ĐHCNTT giai đoạn 2023-2026 10/07/2023 Chi tiết
10/BC-ĐHCNTT Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2021 & 2022 07/07/2023 Chi tiết
11/BC-ĐHCNTT Báo cáo tự đánh giá mức độ chuyển đổi số tại Trường ĐHCNTT năm 2023 07/07/2023 Chi tiết
02/ĐHCNTT-ĐBCL Báo cáo khảo sát phục vụ Dự thảo Quy định Chuẩn CSGDĐH 04/05/2023 Chi tiết
10/QĐ-ĐHCNTT Quy trình cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài/ngoài nội bộ Trường ĐHCNTT 04/01/2023 Chi tiết, Chi tiết
48/TB-ĐHCNTT Hướng dẫn đối sánh và so chuẩn chất lượng giáo dục Trường ĐHCNTT 21/04/2022 Chi tiết
745/QĐ-ĐHCNTT Quyết định ban hành Sổ tay chất lượng Trường Đại học Công nghệ Thông tin 01/12/2021 Chi tiết
387/QĐ-ĐHCNTT Quy định khảo sát lấy ý kiến CB-GV-NV về điều kiện, môi trường làm việc tại Trường ĐHCNTT 25/06/2021 Chi tiết
971/QĐ-ĐHCNTT Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về chất lượng công tác phụ vụ và hỗ trợ sinh viên 31/12/2019 Chi tiết
969/QĐ-ĐHCNTT Quy định về kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường ĐHCNTT 31/12/2019 Chi tiết
TTPC-ĐBCL.CTCLSTĐG Quy trình cải tiến chất lượng sau tự đánh giá 22/05/2019 Chi tiết
293/QĐ-ĐHCNTT Quy trình tự đánh giá cấp CTĐT tại Trường ĐH CNTT 22/05/2019 Chi tiết
294/QĐ-ĐHCNTT Quy trình tự đánh giá và đánh giá nội bộ cấp CSGD tại Trường ĐH CNTT 22/05/2019 Chi tiết
881/QĐ-ĐHCNTT Quy định Hệ thống ĐBCL nội bộ Trường ĐHCNTT 25/12/2018 Chi tiết
604/QĐ-ĐHCNTT Chính sách chất lượng của Trường Đại học Công nghệ thông tin 28/09/2018 Chi tiết
91/TB-ĐHCNTT Hướng dẫn đối sánh và so chuẩn chất lượng giáo dục Trường ĐHCNTT 16/08/2017 Chi tiết
01/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL Quy định về việc lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp và nhà tuyển dụng 08/05/2015 Chi tiết
08/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về khóa học 17/12/2013 Chi tiết
TTPC-ĐBCL.ĐG/KĐ ONLINE Quy trình tổ chức đợt đánh giá/kiểm định online Chi tiết
TTPC-ĐBCL.ĐG/KĐ Quy trình tổ chức đợt đánh giá/kiểm định tại Trường Chi tiết
TTPC-ĐBCL.VBCTĐG Quy trình viết BCTĐG Chi tiết
TTPC-ĐBCL. TĐGCTĐT Quy trình tự đánh giá CTĐT Chi tiết
TTPC-ĐBCL.TĐGCSGD Quy trình tự đánh giá CSGD Chi tiết
TTPC-ĐBCL.CN&QLMC Quy trình cập nhật và quản lý minh chứng Chi tiết
TTPC-ĐBCL.TT&XLMC Quy trình thu thập, xử lý minh chứng Chi tiết
TTPC-ĐBCL.ĐGNBCSGD Quy trình đánh giá nội bộ CSGD Chi tiết

Trang