Skip to content Skip to navigation

Văn bản nội bộ

Số văn bản Tên văn bản Ngày ký
10/QĐ-ĐHCNTT Quy trình cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài/ngoài nội bộ Trường ĐHCNTT 04/01/2023 Chi tiết, Chi tiết
48/TB-ĐHCNTT Hướng dẫn đối sánh và so chuẩn chất lượng giáo dục Trường ĐHCNTT 21/04/2022 Chi tiết
745/QĐ-ĐHCNTT Quyết định ban hành Sổ tay chất lượng Trường Đại học Công nghệ Thông tin 01/12/2021 Chi tiết
387/QĐ-ĐHCNTT Quy định khảo sát lấy ý kiến CB-GV-NV về điều kiện, môi trường làm việc tại Trường ĐHCNTT 25/06/2021 Chi tiết
971/QĐ-ĐHCNTT Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về chất lượng công tác phụ vụ và hỗ trợ sinh viên 31/12/2019 Chi tiết
969/QĐ-ĐHCNTT Quy định về kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường ĐHCNTT 31/12/2019 Chi tiết
TTPC-ĐBCL.CTCLSTĐG Quy trình cải tiến chất lượng sau tự đánh giá 22/05/2019 Chi tiết
293/QĐ-ĐHCNTT Quy trình tự đánh giá cấp CTĐT tại Trường ĐH CNTT 22/05/2019 Chi tiết
294/QĐ-ĐHCNTT Quy trình tự đánh giá và đánh giá nội bộ cấp CSGD tại Trường ĐH CNTT 22/05/2019 Chi tiết
881/QĐ-ĐHCNTT Quy định Hệ thống ĐBCL nội bộ Trường ĐHCNTT 25/12/2018 Chi tiết
604/QĐ-ĐHCNTT Chính sách chất lượng của Trường Đại học Công nghệ thông tin 28/09/2018 Chi tiết
91/TB-ĐHCNTT Hướng dẫn đối sánh và so chuẩn chất lượng giáo dục Trường ĐHCNTT 16/08/2017 Chi tiết
01/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL Quy định về việc lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp và nhà tuyển dụng 08/05/2015 Chi tiết
08/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về khóa học 17/12/2013 Chi tiết
TTPC-ĐBCL.ĐG/KĐ ONLINE Quy trình tổ chức đợt đánh giá/kiểm định online Chi tiết
TTPC-ĐBCL.ĐG/KĐ Quy trình tổ chức đợt đánh giá/kiểm định tại Trường Chi tiết
TTPC-ĐBCL.VBCTĐG Quy trình viết BCTĐG Chi tiết
TTPC-ĐBCL. TĐGCTĐT Quy trình tự đánh giá CTĐT Chi tiết
TTPC-ĐBCL.TĐGCSGD Quy trình tự đánh giá CSGD Chi tiết
TTPC-ĐBCL.CN&QLMC Quy trình cập nhật và quản lý minh chứng Chi tiết
TTPC-ĐBCL.TT&XLMC Quy trình thu thập, xử lý minh chứng Chi tiết
TTPC-ĐBCL.ĐGNBCSGD Quy trình đánh giá nội bộ CSGD Chi tiết
ĐBCL.KSSVTN.08 Quy trình khảo sát SVTN Chi tiết
ĐBCL.KSSV.08 Quy trình khảo sát SV về hoạt động giảng dạy của GV Chi tiết
ĐBCL-KSCSV&NTD.02 Quy trình khảo sát cựu SV và NTD Chi tiết
TTPCĐBCL-KSCBGVNV.01 Quy trình khảo sát CB-GV-NV Chi tiết