Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu chung

1. Giới thiệu: 

Phòng Thanh tra - Pháp chế - Đảm bảo chất lượng được thành lập năm 2012 thông qua Quyết định số 34/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG HCM.

2. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh kiểm tra nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục; Tham mưu trong việc tổ chức thực hiện việc quản lý Nhà nước, tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ, thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ, tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật; Tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch, quy trình hoạt động và triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện các nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng đào tạo trong Nhà trường theo đúng quy định.

3. Nhiệm vụ: 

 • Tổ chức xây dựng, cập nhật văn bản liên quan đến công tác TT-PC-ĐBCL của Nhà trường;
 • Xây dựng nội dung, tài liệu, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác TT-PC-ĐBCL;
 • Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ với cấp trên;
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và sự phân công của Hiệu trưởng.

a. Về công tác thanh tra

 • Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục;
 • Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các hoạt động trong Nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo cho Hiệu trưởng;
 • Thực hiện tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Nhà trường theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

b. Về công tác pháp chế

 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành;
 • Thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong Trường;
 • Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến các văn bản quy phạm nội bộ  của Trường cho các bộ, giảng viên, người học trong Trường.

c. Về công tác đảm bảo chất lượng

 • Triển khai công tác tự đánh giá hàng năm, đề ra các cải tiến dựa trên kết quả đánh giá, quy trình kiểm định chất lượng giáo dục;
 • Thực hiện khảo sát các bên liên quan và đề xuất các cải tiến;
 • Chủ trì xây dựng báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn chất lượng cấp cơ sở;
 • Thu thập, lưu trữ và quản lý minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn chất lượng cấp cơ sở;
 • Hỗ trợ các đơn vị triển khai các hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục cấp chương trình theo kế hoạch của Nhà trường.

 

4. Liên hệ: 

Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 372 52002 - 149
Email: ttpcdbcl@uit.edu.vn