Skip to content Skip to navigation

Văn bản QPPL

Số văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Tên văn bản Ngày BHsắp xếp giảm dần Ngày hiệu lực
38/2013/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 29/11/2013 29/11/2013 Tải về
08/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL Quyết định Khác Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về khóa học 17/12/2013 17/12/2013 Tải về
01/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL Quyết định Khác Quy định về việc lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp và nhà tuyển dụng 08/05/2015 08/05/2015 Tải về
07/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL Quyết định Khác Quy định Hệ thống ĐBCL nội bộ của Trường ĐH CNTT (hết hiệu lực) 29/12/2015 29/12/2015 Tải về
04/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 14/03/2016 14/03/2016 Tải về
1075/KTKĐCLGD-KĐĐH Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo 28/06/2016 28/06/2016 Tải về
12/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 19/05/2017 19/05/2017 Tải về
865/QĐ-ĐHCNTT Quyết định Khác Quy định tạm thời về khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ CB-GV-NV về điều kiện, môi trường làm việc tại Trường 08/12/2017 08/12/2017 Tải về
1520/QĐ-ĐHQG Quyết định ĐHQG-HCM Quy chế ĐBCL giáo dục đại học tại ĐHQG.HCM 29/12/2017 29/12/2017 Tải về
1521/QĐ-ĐHQG Quyết định ĐHQG-HCM Quy định về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại ĐHQG.HCM 29/12/2017 29/12/2017 Tải về
766/QLCL-KĐCLGD Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục 20/04/2018 20/04/2018 Tải về
767/QLCL-KĐCLGD Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học 20/04/2018 20/04/2018 Tải về
768/QLCL-KĐCLGD Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học 20/04/2018 20/04/2018 Tải về
769/QLCL-KĐCLGD Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 20/04/2018 20/04/2018 Tải về
881/QĐ-ĐHCNTT Khác Quy định Hệ thống ĐBCL nội bộ Trường Đại học CNTT 25/12/2018 25/12/2018 Tải về
294/QĐ-ĐHCNTT Quyết định Khác Quy trình tự đánh giá và đánh giá nội bộ cấp CSGD tại Trường ĐH CNTT 22/05/2019 22/05/2019 Tải về
293/QĐ-ĐHCNTT Quyết định Khác Quy trình tự đánh giá cấp CTĐT tại Trường ĐH CNTT 22/05/2019 22/05/2019 Tải về
387/QĐ-ĐHCNTT Quyết định Khác Quy định khảo sát lấy ý kiến CB-GV-NV về điều kiện, môi trường làm việc tại Trường ĐHCNTT 25/06/2021 25/06/2021 Tải về