Skip to content Skip to navigation

Văn bản QPPL

Số văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Tên văn bảnsắp xếp giảm dần Ngày BH Ngày hiệu lực
01/2014/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 24/01/2014 16/03/2014 Tải về
10/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 05/04/2016 23/05/2016 Tải về
10/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 05/04/2016 13/04/2016 Tải về
Số: 40/QĐ-BGDĐT Quyết định Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT TỐ CÁO CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 07/01/2016 07/01/2016 Tải về
03/2014/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP TẠI VIỆT NAM 25/02/2014 11/04/2014 Tải về
04/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 25/01/2017 10/03/2017 Tải về
26/2014/QĐ-TTg Quyết định Chính phủ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN 26/03/2014 20/05/2014 Tải về
05/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY 25/01/2017 10/03/2017 Tải về
06/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI 21/03/2016 06/05/2016 Tải về
33/2007/QĐ-BGDĐT Quyết định Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 20/06/2007 18/07/2007 Tải về
18/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” 22/06/2016 11/08/2016 Tải về
07/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 15/03/2017 01/05/2017 Tải về
11/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 11/04/2016 27/05/2016 Tải về
04/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 14/03/2016 29/04/2016 Tải về
16/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO 16/04/2008 17/05/2008 Tải về
91/2015/QH13 Luật Quốc Hội Bộ luật dân sự 24/11/2015 01/01/2017 Tải về
95/2015/QH13 Luật Quốc Hội BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 25/11/2015 01/07/2017 Tải về
100/2015/QH13 Luật Quốc Hội Bộ luật hình sự 27/11/2015 01/07/2016 Tải về
101/2015/QH13 Luật Quốc Hội Bộ luật tố tụng hình sự 27/11/2015 01/07/2016 Tải về
15/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 14/05/2016 14/05/2016 Tải về

Trang