Skip to content Skip to navigation

TẬP HUẤN VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHUẨN ASIIN

Nhằm chuẩn bị tốt cho hoạt động đánh giá cấp CTĐT năm 2024 theo tiêu chuẩn ASIIN của các chương trình thuộc khoa KHMT và MMT&TT trong năm 2024 theo kế hoạch, cũng như các chương trình của các khoa khác trong các năm tiếp theo.
Ngày 13/3/2024, Phòng TT-PC-ĐBCL đã tổ chức tập huấn về công tác viết báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn ASIIN cho các Khoa. 
Nội dung chính của buổi tập huấn gồm: 
1. Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn, phân tích mẫu một vài tiêu chí về cách đọc từ khóa, lọc minh chứng
2. Trình bày chi tiết template của một báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn ASIIN
3. Hướng dẫn cách sắp xếp, tổ chức minh chứng đáp ứng yêu cầu của ASIIN
Một số hình ảnh buổi tập huấn: