Skip to content Skip to navigation

HỌP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày 20/01/2022, Trường đại học Công nghệ Thông tin tổ chức cuộc họp HĐTĐG với sự tham dự các thành viên HĐTĐG, Ban Thư ký và Nhóm công tác chuyên trách phục vụ công tác tự đánh giá CSGD nhằm chuẩn bị triển khai hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng cấp CSGD năm 2022; và phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá; giới thiệu quy trình tự đánh giá, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm tự đánh giá.

Phát biểu tại buổi họp, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTĐG nhấn mạnh hoạt động KĐCLGD là hoạt động trọng tâm của Nhà trường trong năm 2022; đồng thời chỉ đạo các Nhóm chuyên trách cần bám sát kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ công tác tự đánh giá.

PGS.TS Vũ Đức Lung, Chủ tịch Hội đồng Trường, thành viên HĐTĐG giới thiệu quy trình triển khai tự đánh giá theo Thông tư 12/2017/TT-BGD&ĐT, các hoạt động cần chuẩn bị cho hoạt động KĐCL, quan trọng là công tác tự đánh giá và viết BCTĐG.

ThS.Trịnh Thị Mỹ Hiền, Trưởng phòng TTPC-ĐBCL, Thư ký HĐTĐG công bố Quyết định thành lập HĐTĐG, Ban thư ký và Nhóm công tác chuyên trách; kế hoạch thực hiện tự đánh giá; Phổ biến các mốc thời gian quan trọng thực hiện công tác tự đánh giá CSGD tại Trường ĐHCNTT; Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD theo Thông tư 12/2017/TT-BGD&ĐT gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí; khung báo cáo tự đánh giá cấp CSGD và các biểu mẫu thống kê cần có để đáp ứng Bộ tiêu chuẩn.

Cuộc hợp kết thúc với sự nhất trí của các thành viên HĐTĐG về việc triển khai thực hiện tự đánh giá CSGD theo đúng kế hoạch đã được ban hành.