Skip to content Skip to navigation

TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VỀ KIẾN THỨC QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

Triển khai thực hiện Quyết định số 1132/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức nghiên cứu biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ quản lý chủ chốt các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) về kiến thức quản trị đại học.

Nguồn: TVPL

File đính kèm: