Skip to content Skip to navigation

Văn bản QPPL

Số văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Tên văn bản Ngày BHsắp xếp giảm dần Ngày hiệu lực
03/2014/TT-BTTTT Thông tư Khác QUY ĐỊNH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 11/03/2014 28/04/2014 Tải về
26/2014/QĐ-TTg Quyết định Chính phủ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN 26/03/2014 20/05/2014 Tải về
17/2014/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức 26/05/2014 11/07/2014 Tải về
15/2014/TT-BKHCN Thông tư Khác QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIAO QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 13/06/2014 01/08/2014 Tải về
64/2014/NĐ-CP Nghị định Chính phủ Hướng dẫn Luật Tiếp công dân 26/06/2014 15/08/2014 Tải về
70/2014/QD-TTg Quyết định Chính phủ Điều lệ trường đại học 10/12/2014 30/01/2015 Tải về
47/2014/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN 31/12/2014 25/03/2015 Tải về
56/2015/NĐ-CP Nghị định Chính phủ VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 09/06/2015 01/08/2015 Tải về
86/2015/NĐ-CP Nghị định Chính phủ QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP TỪ NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021 02/10/2015 01/12/2015 Tải về
86/2015/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 02/10/2015 01/12/2015 Tải về
86/2015/QH13 Luật Quốc Hội Luật an toàn thông tin mạng 19/11/2015 01/07/2016 Tải về
87/2015/QH13 Luật Quốc Hội LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 20/11/2015 01/07/2016 Tải về
88/2015/QH13 Luật Quốc Hội Luật kế toán 20/11/2015 01/01/2017 Tải về
89/2015/QH13 Luật Quốc Hội LUẬT THỐNG KÊ 23/11/2015 01/07/2016 Tải về
90/2015/QH13 Luật Quốc Hội LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 23/11/2015 01/07/2016 Tải về
91/2015/QH13 Luật Quốc Hội Bộ luật dân sự 24/11/2015 01/01/2017 Tải về
92/2015/QH13 Luật Quốc Hội Luật tố tụng dân sự 25/11/2015 01/07/2016 Tải về
93/2015/QH13 Luật Quốc Hội LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 25/11/2015 01/07/2016 Tải về
94/2015/QH13 Luật Quốc Hội LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM 25/11/2015 01/07/2016 Tải về
95/2015/QH13 Luật Quốc Hội BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 25/11/2015 01/07/2017 Tải về

Trang