Skip to content Skip to navigation

Văn bản QPPL

Số văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Tên văn bản Ngày BH Ngày hiệu lực
08/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ GIẢM ĐỊNH MỨC GIỜ DẠY CHO GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN LÀM CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 28/03/2016 13/05/2016 Tải về
06/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI 21/03/2016 06/05/2016 Tải về
05/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo QUY ĐỊNH THỜI GIAN TẬP SỰ THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN 21/03/2016 06/05/2016 Tải về
1062/BGDĐT-KTKĐCLGD Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016 18/03/2016 18/03/2016 Tải về
04/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 14/03/2016 29/04/2016 Tải về
03/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2015/TT-BGDĐT NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 14/03/2016 29/04/2016 Tải về
02/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 02/2015/TT-BGDĐT NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 10/03/2016 25/04/2016 Tải về
09/2016/TT-BTC Thông tư Bộ Tài chính QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC 18/01/2016 05/03/2016 Tải về
Số: 40/QĐ-BGDĐT Quyết định Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT TỐ CÁO CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 07/01/2016 07/01/2016 Tải về
101/2015/QH13 Luật Quốc Hội Bộ luật tố tụng hình sự 27/11/2015 01/07/2016 Tải về
100/2015/QH13 Luật Quốc Hội Bộ luật hình sự 27/11/2015 01/07/2016 Tải về
98/2015/QH13 Luật Quốc Hội LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG 26/11/2015 01/07/2016 Tải về
99/2015/QH13 Luật Quốc Hội LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ 26/11/2015 01/07/2016 Tải về
92/2015/QH13 Luật Quốc Hội Luật tố tụng dân sự 25/11/2015 01/07/2016 Tải về
93/2015/QH13 Luật Quốc Hội LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 25/11/2015 01/07/2016 Tải về
94/2015/QH13 Luật Quốc Hội LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM 25/11/2015 01/07/2016 Tải về
95/2015/QH13 Luật Quốc Hội BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 25/11/2015 01/07/2017 Tải về
96/2015/QH13 Luật Quốc Hội LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN 25/11/2015 01/07/2016 Tải về
97/2015/QH13 Luật Quốc Hội Luật phí và lệ phí 25/11/2015 01/01/2017 Tải về
91/2015/QH13 Luật Quốc Hội Bộ luật dân sự 24/11/2015 01/01/2017 Tải về

Trang