Skip to content Skip to navigation

Văn bản QPPL

Số văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Tên văn bản Ngày BHsắp xếp giảm dần Ngày hiệu lực
08/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 04/04/2017 18/05/2017 Tải về
09/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ 04/04/2017 19/05/2017 Tải về
46/2017/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng Chính phủ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC 21/04/2017 21/04/2017 Tải về
47/2017/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 24/04/2017 01/07/2017 Tải về
12/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 19/05/2017 04/07/2017 Tải về
12/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 19/05/2017 04/07/2017 Tải về
18/2017/QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng Chính phủ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học. 31/05/2017 15/07/2017 Tải về
08/2017/TT-BKHCN Thông tư Bộ, Cơ quan ngang Bộ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 26/06/2017 16/08/2017 Tải về
88/2017/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. 27/07/2017 15/09/2017 Tải về
91/2017/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng Chính phủ Hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng. 31/07/2017 01/10/2017 Tải về
22/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học 06/09/2017 23/10/2017 Tải về
21/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục 06/09/2017 23/10/2017 Tải về
4424/BGDĐT-PC Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế 22/09/2017 22/09/2017 Tải về
08/2017/TT-BNV Thông tư Bộ Nội Vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 27/10/2017 15/12/2017 Tải về
1521/QĐ-ĐQHG Quyết định ĐHQG-HCM Quy định về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục tại ĐHQG-HCM 29/12/2017 29/12/2017 Tải về

Trang