Skip to content Skip to navigation

Văn bản QPPL

Số văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Tên văn bản Ngày BHsắp xếp giảm dần Ngày hiệu lực
24/2016/NĐ-CP Nghị định Chính phủ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC 05/04/2016 01/01/2017 Tải về
11/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 11/04/2016 27/05/2016 Tải về
12/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo QUY ĐỊNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO QUA MẠNG 22/04/2016 09/06/2016 Tải về
13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁO DỤC CHUYỂN ĐỔI HÀNH VI VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 05/05/2016 21/06/2016 Tải về
14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC III CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC NGÀY 28/4/2008 CỦA LIÊN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 152/2007/QĐ-TTG NGÀY 14/9/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍN 05/05/2016 21/06/2016 Tải về
15/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 14/05/2016 14/05/2016 Tải về
05/2016/TT-BNV Thông tư Bộ Nội Vụ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘI 10/06/2016 01/08/2016 Tải về
55/2016/NĐ-CP Nghị định Chính phủ ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG, TRỢ CẤP HẰNG THÁNG VÀ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON CÓ THỜI GIAN LÀM VIỆC TRƯỚC NĂM 1995 15/06/2016 01/08/2016 Tải về
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 21/06/2016 10/08/2016 Tải về
18/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” 22/06/2016 11/08/2016 Tải về
19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NHÂN VIÊN HỖ TRỢ GIÁO DỤC NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP 22/06/2016 15/08/2016 Tải về
99/2016/NĐ-CP Nghị định Chính phủ VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU 01/07/2016 01/07/2016 Tải về
117/2016/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 204/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 21/07/2016 15/09/2016 Tải về
4057/BGDĐT-TTr Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2016-2017 18/08/2016 18/08/2016 Tải về
23/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CÁC KỲ THI 13/10/2016 28/11/2016 Tải về
1982/QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng Chính phủ PHÊ DUYỆT KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM 18/10/2016 18/10/2016 Tải về
320/2016/TT-BTC Thông tư Bộ Tài chính QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH 14/12/2016 01/02/2017 Tải về
04/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 25/01/2017 10/03/2017 Tải về
05/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY 25/01/2017 10/03/2017 Tải về
07/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 15/03/2017 01/05/2017 Tải về

Trang