Skip to content Skip to navigation

Văn bản QPPL

Số văn bản Loại văn bảnsắp xếp giảm dần Cơ quan ban hành Tên văn bản Ngày BH Ngày hiệu lực
15/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 14/05/2016 14/05/2016 Tải về
4424/BGDĐT-PC Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế 22/09/2017 22/09/2017 Tải về
4057/BGDĐT-TTr Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2016-2017 18/08/2016 18/08/2016 Tải về
1062/BGDĐT-KTKĐCLGD Công văn Bộ Giáo dục và Đào tạo VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2016 18/03/2016 18/03/2016 Tải về
18/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” 22/06/2016 11/08/2016 Tải về
03/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2015/TT-BGDĐT NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 14/03/2016 29/04/2016 Tải về
19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NHÂN VIÊN HỖ TRỢ GIÁO DỤC NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP 22/06/2016 15/08/2016 Tải về
08/2017/TT-BKHCN Thông tư Bộ, Cơ quan ngang Bộ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 26/06/2017 16/08/2017 Tải về
22/2012/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 20/06/2012 08/08/2012 Tải về
22/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học 06/09/2017 23/10/2017 Tải về
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP 30/03/2016 16/05/2016 Tải về
21/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục 06/09/2017 23/10/2017 Tải về
10/2016/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 05/04/2016 13/04/2016 Tải về
04/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 25/01/2017 10/03/2017 Tải về
08/2017/TT-BNV Thông tư Bộ Nội Vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 27/10/2017 15/12/2017 Tải về
05/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY 25/01/2017 10/03/2017 Tải về
08/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 04/04/2017 18/05/2017 Tải về
26/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục 18/10/2017 04/12/2017 Tải về
320/2016/TT-BTC Thông tư Bộ Tài chính QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH 14/12/2016 01/02/2017 Tải về
09/2017/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ 04/04/2017 19/05/2017 Tải về

Trang