Skip to content Skip to navigation

Văn bản QPPL

Số văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Tên văn bản Ngày BH Ngày hiệu lực
70/2014/QD-TTg Quyết định Chính phủ Điều lệ trường đại học 10/12/2014 30/01/2015 Tải về
64/2014/NĐ-CP Nghị định Chính phủ Hướng dẫn Luật Tiếp công dân 26/06/2014 15/08/2014 Tải về
15/2014/TT-BKHCN Thông tư Khác QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIAO QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 13/06/2014 01/08/2014 Tải về
17/2014/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức 26/05/2014 11/07/2014 Tải về
26/2014/QĐ-TTg Quyết định Chính phủ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN 26/03/2014 20/05/2014 Tải về
03/2014/TT-BTTTT Thông tư Khác QUY ĐỊNH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 11/03/2014 28/04/2014 Tải về
03/2014/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP TẠI VIỆT NAM 25/02/2014 11/04/2014 Tải về
01/2014/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo BAN HÀNH KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 24/01/2014 16/03/2014 Tải về
42/2013/QH13 Luật Quốc Hội Luật Tiếp công dân 25/11/2013 01/07/2014 Tải về
186/2013/NĐ-CP Nghị định Chính phủ VỀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA 17/11/2013 01/01/2014 Tải về
29/2013/QH13 Luật Quốc Hội LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 18/06/2013 01/01/2014 Tải về
42/2013/NĐ-CP Nghị định Chính phủ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁO DỤC 09/05/2013 01/07/2013 Tải về
05/2013/QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập do Thủ tướng Chính phủ ban hành 15/01/2013 10/03/2013 Tải về
51/2012/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 18/12/2012 03/02/2013 Tải về
75/2012/NĐ-CP Nghị định Chính phủ Hướng dẫn Luật Khiếu nại 03/10/2012 20/11/2012 Tải về
76/2012/NĐ-CP Nghị định Chính phủ Hướng dẫn Luật Tố cáo 03/10/2012 20/11/2012 Tải về
73/2012/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 26/09/2012 15/11/2012 Tải về
22/2012/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 20/06/2012 08/08/2012 Tải về
08/2012/QH13 Luật Quốc Hội Luật Giáo dục đại học 18/06/2012 01/01/2013 Tải về
29/2012/NĐ-CP Nghị định Chính phủ VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC 14/02/2012 01/06/2012 Tải về

Trang