Skip to content Skip to navigation

Văn bản QPPL

Số văn bản Loại văn bản Cơ quan ban hành Tên văn bản Ngày BH Ngày hiệu lực
101/2015/QH13 Luật Quốc Hội Bộ luật tố tụng hình sự 27/11/2015 01/07/2016 Tải về
100/2015/QH13 Luật Quốc Hội Bộ luật hình sự 27/11/2015 01/07/2016 Tải về
98/2015/QH13 Luật Quốc Hội LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG 26/11/2015 01/07/2016 Tải về
99/2015/QH13 Luật Quốc Hội LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ 26/11/2015 01/07/2016 Tải về
92/2015/QH13 Luật Quốc Hội Luật tố tụng dân sự 25/11/2015 01/07/2016 Tải về
93/2015/QH13 Luật Quốc Hội LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH 25/11/2015 01/07/2016 Tải về
94/2015/QH13 Luật Quốc Hội LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM 25/11/2015 01/07/2016 Tải về
95/2015/QH13 Luật Quốc Hội BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 25/11/2015 01/07/2017 Tải về
96/2015/QH13 Luật Quốc Hội LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN 25/11/2015 01/07/2016 Tải về
97/2015/QH13 Luật Quốc Hội Luật phí và lệ phí 25/11/2015 01/01/2017 Tải về
91/2015/QH13 Luật Quốc Hội Bộ luật dân sự 24/11/2015 01/01/2017 Tải về
89/2015/QH13 Luật Quốc Hội LUẬT THỐNG KÊ 23/11/2015 01/07/2016 Tải về
90/2015/QH13 Luật Quốc Hội LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 23/11/2015 01/07/2016 Tải về
87/2015/QH13 Luật Quốc Hội LUẬT HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 20/11/2015 01/07/2016 Tải về
88/2015/QH13 Luật Quốc Hội Luật kế toán 20/11/2015 01/01/2017 Tải về
86/2015/QH13 Luật Quốc Hội Luật an toàn thông tin mạng 19/11/2015 01/07/2016 Tải về
86/2015/NĐ-CP Nghị định Chính phủ QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP TỪ NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021 02/10/2015 01/12/2015 Tải về
86/2015/NĐ-CP Nghị định Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 02/10/2015 01/12/2015 Tải về
56/2015/NĐ-CP Nghị định Chính phủ VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 09/06/2015 01/08/2015 Tải về
47/2014/TT-BGDĐT Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN 31/12/2014 25/03/2015 Tải về

Trang